DAM-midler 2021

Her er en oversikt over årets muligheter til å søke DAM-midler. Hest og Helse håper flest mulig av våre medlemmer har prosjekter og planer som kan få støtte.

 

Helse:

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.
Frist for innsendelse til oss i Hest og Helse er hhv 15.2. og 15.8.

Nytt av året er at det skal sendes én felles søknad fra Hest og Helse på vegne av våre medlemmer.
Elementer som er fordelaktig å ha med i søknaden er:

  • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet. Samarbeid med andre organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Mental Helse etc etc.
  • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker. Konkret målretting mot en definert brukergruppe.

Hest og helse håper å finne en rød tråd i innkomne søknader slik at flest mulig kan fanges opp av den felles søknaden. Vi vil evt bestrebe oss på å bistå søkerne med å tilpasse sin tekst slik at den passer best mulig inn.
Derfor ber vi om en noe forenklet søknad/prosjektskisse til den oppgitte fristen.
Skissen bør inneholde:
- Brukergruppe og mål for aktiviteten
- Kort om gjennomføring av tilbudet
- Presentasjon av kompetanse hos søker 
- Samarbeidspartnere
- Hvordan resultatene skal formidles 

Forskning:

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.
Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

Hest og Helse oppfordrer alle medlemmer som har tanker og ideer om forskningsprosjekter til å sette i gang. Forskning innen dette fagområdet er etterlengtet!
Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger innspill, hjelp til å lete etter samarbeidspartnere etc.
Vi håper å få minst et forskningsprosjekt hvert år!
Søknadsfrist i år er 15. februar – da skal det sendes inn en skisse som utvides til en full søknad 10. juni dersom skissen tas ut til den videre søkerunden.

 

Ekspress:

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Ekspress har to utlysninger per år, og deles derfor inn i Ekspress vår og Ekspress høst.
Frist for innsendelse til oss i Hest og Helse er hhv 15.2. og 15.8.

Elementer som vektlegges i Ekspress er:

  • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
  • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
  • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer