Forskning

Hensikten med denne siden er å bistå de som er interessert i forskning i å finne frem til relevante studier/undersøkelser, databaser og andre forskningskilder. Individuelle forskningstudier/-rapporter vil ikke bli presentert her.

Utviklingen av denne websiden vil skje gradvis – vi har begynt ved å presentere et mindre antall lenker til anmeldelser, databaser og nettverk.

Systematisk oversikt over relevant litteratur:

Generelt:

Det er lite forskning med sterk evidensbasis (randomiserte, kontrollerte studier). Vi har inkludert publiseringer av rapporter etc, m-a.o. uten fagfellevurderinger, slik som konferansebidrag etc., selv om det ikke vanligvis regnes som overbevisende dokumentasjon med mindre det er en betydelig mengde resultater som peker i samme retning. Problemet er at det generelt er forholdsvis lite kontroll på hvorvidt det er aktivitetene med hest som genuint er årsaken til en positiv effekt, om det er oppmerksomhet, struktur og målrettet interaksjon i seg selv som virker positivt, og hvilken rolle hesten egentlig har i dette. Det som foreligger av dokumentasjon kan grovt sett deles inn i 5 hovedkategorier:

1). Demonstrasjon av sammenhenger mellom deltakelse i ulike typer aktiviteter med hest og variabler i forhold til psykososial helse og funksjonshemninger, og forsøk på å måle effekter av det samme. Det er både kvalitative og kvantitative studier. Studiene er utført på ulike undergrupper av personer: (navnene i parentes viser til forfattere i litteraturlista)

 • 5 studier av barn med CP (Bertoti, Davis, Herrero, McKinnon, Sterba)
 • 4 studier av jenter og identitet, selvtillit (Forsberg, Forsling, Opsahl, Træen/Koren)
 • 4 studier av barn m behov for spesialpedagogikk (lærevansker, autisme, utviklingshemning) (Bass, Brant, Kaiser, Winchester)
 • 2 studier av barn/unge med emosjonelle problemer/depresjon (Ewing, Frane)
 • 3 studier av «at- risk» ungdom (Bowert, Burgon Trotter?)
 • 4 Enkeltstudier av barn i sykehus og stress, ungdom som sniffer, barn som har opplevd vold i familien, og voksne med fysiske funksjonshemninger (Tais, Dell, Schultz, Brock).

Resultatvariablene som har vært studert er følgende:

 • Atferd (atferdsproblemer, utagering, positiv vs negativ atferd, GAF skala = generelt funksjonsmål)
 • Fysiske parametre (Balanse, kroppsholdning, kroppskontroll, bevegelighet, motorikk, ganghastighet, spasmer)
 • Psykologiske aspekter (selvfølelse, sinne, depresjon)
 • Sosiale aspekter (empati,)

2.) Rapporter/beskrivelser av hesteassistert psykoterapi. Her er det ulike former for terapi og ulike pasientgrupper

 • 3 litteraturstudier (reviews) (Lentini, McKinnon, Selby)
 • 2 studier av overgrepsofre (Meinerman, Porter& Wenzlaff)
 • 2 studier av barn og familieterapi ( Rothe, Lehrman)
 • Studier med ulike innfallsvinkler og metoder i arbeidet med hest i terapien. (Frewin (EGALA) , Hayden (resilience)
 • 2 upubliserte kvalitative studentarbeider i psykologi

Resultatvariablene det fokuseres på i denne genren er ofte endring av atferdsmønstre og selvoppfatning og selvaksept, eller hestens rolle i atferdsendring.

3) Studier av mer generelle resultatvariabler relatert til aktiviteter med hest og andre dyr, primært fysiologiske

 • Oxytocin (Beetz, Berget)
 • Blodtrykk, overlevelse av hjerteinfarkt, generelt m dyr (Friedman & Thomas)
 • Coronar recovery (Hayd)
 • Rygg/ nakkeplager (Haakanson)
 • Psykiske lidelser/livskvalitet (flere husdyr) Berget, Ekeberg Braastad?

4). Studier av hestevelferd i interaksjon med mennesker

 • 4 studier av stress respons hos hester i rideskoler eller terapiridning (Lorentzen, McAbee, O’Rourke, Pyle)
 • 2 reviewer (Hallberg, Hausberger)
 • 2 studier av Hjerte frekvens variabilitet hos hesten i møtet med mennesker (Gehrke)

5) Studier med fokus på kommunikasjonen mellom mennesker og hest

                        Her har det vært studier av typer tilknytning (emotional bonds,

                        generelle bonds, relatedness) ,og en del om hvordan kommunikasjon foregår

                        mellom hest og mennesker.

 • 4 studier generelt om bonds og måling av dette (Anderson, Blake, Brandt, Walsh)
 • 2 studier av forholdet mellom barn og unge og hest (Chardonnen, Fodnes)

Dette er ikke en 100% sikker og utfyllende oversikt.

LITTERATURLISTE

 
Databaser (søkbare):
http://scholar.google.no/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Forskningsnettverk:

 

 

Trenger vi forskning?
Ta en titt her.

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer