Høringsfristen var satt til i dag. 29.11. Hest og Helse har sendt inn et innspill som er gjengitt nedenfor.

I dagens ordning fordeles overskuddet fra spill på hest til trav- og galoppsporten etter en fordelingsnøkkeI. forskriften som er ute til høring er det foreslått at 3% av overskuddet fra Norsk Rikstotos spill på trav og galoppløp skal tildeles, etter søknad, til andre hesteorganisasjoner. Ordlyden er: "Tilskudd gis i utgangspunktet til ikke-fortjenestebaserte organisasjoner som arbeider for å fremme norsk hesteavl, hestehold og hestesport, og uansett i tråd med statsstøtteregelverket. Landbruks- og matdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om tilskudd etter denne paragrafen."

Dette er innspillet Hest og Helse har sendt inn:

Høring: Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest – Høringsinnspill fra Hest og Helse

Hest og Helse er en landsdekkende, frivillig organisasjon med i underkant av 300 medlemmer, hvorav ca halvparten er organisasjoner og virksomheter. Medregnet brukerne av disse medlemsvirksomhetene omfatter Hest og Helse flere tusen mennesker.
Vår organisasjon omfatter ikke bare det som er kjent som fysiske og psykiske terapitilbud, men også psykososiale tilbud, pedagogiske tilbud, og ikke minst det overordnede, forebyggende folkehelseaspektet.

Formålet til Hest og Helse er å fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse i befolkningen. Vår påstand er at alt hestehold og all hesteaktivitet fremmer god folkehelse, og en av våre ambisjoner er å formidle dette til samfunnet i større grad enn det har vært gjort til nå.
Våre medlemmer bidrar også til sysselsetting og bosetting i distriktene, og til tilleggsnæringer i landbruket.
Mange av våre medlemmer har de særnorske hesterasene i sine virksomheter, og Hest og Helse bidrar aktivt inn i avlsarbeidet for disse ved å fremme, og videreutvikle, deres egenskaper som menneskets venn, kollega og terapeut.

Vi er derfor glade for at forskriften som nå er ute til høring åpner for at flere hesteorganisasjoner, som vår, kan søke midler fra en fastsatt prosentandel av overskuddet til Norsk Rikstoto. Vi mener at det vil være til støtte og nytte for all hestesport og hesteavl at aktiviteten kan økes i vår, og flere andre hesteorganisasjoner.

Med tanke på hvor viktig hesten er som bidragsyter i samfunnet og for folkehelsen, er Hest og Helse svært opptatt av at maksimering av overskuddet til formålet må være det overordnede målet. I forskriften henvises det til Pengespillovens §14 om at Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at virksomheten foregår i samsvar med lov og spilleregler. Lovens §7 viser til Norsk Rikstotos vedtekter der det fremkommer av formålsparagrafen at «Stiftelsen skal drives effektivt, slik at mest mulig av inntektene kommer formålene til gode.»
Hest og Helse finner at ordet «effektivt» kan vurderes subjektivt, og at det er grunnleggende at Departementet og Lotteritilsynet har sterkt fokus på optimalisering av drift til fordel for formålet .

Det spørres i høringsnotatets innledning om høringsinstansenes syn på nærmere bestemmelser for tilskuddene etter §5. Hest og Helse ønsker å spille inn at det oppleves noe upresist definert hvilke krav som stilles til en organisasjon for at den skal kunne søke, evt. bli tildelt midler etter denne paragraf, og at det burde vært tydeligere allerede i paragrafteksten.

  • Vi støtter vilkår om registrering i frivillighetsregisteret og hovedvirksomhet i Norge.
  • Vi finner det riktig å sette vilkår om landsdekkende virksomhet enten hos søkerorganisasjonen selv, eller at lokal/regional søker er medlem av landsdekkende organisasjon.
  • Det bør ikke åpnes for at private virksomheter søker direkte.

Videre savnes en spesifisering av hva det kan søkes om og/eller ikke kan søkes om.
Det er tydelig beskrevet i §4 hva midlene i den tildelingen skal bidra til dekning av, og tilsvarende retningslinjer kunne med fordel fremkommet i §5.

Hest og Helse ønsker også å kommentere at tilskuddsordningen i §5 må være så tilrettelagt som mulig for å unngå en kostbar og ressurskrevende administrering. Dette for å sørge for at så tett opptil de angitte 3% som mulig tilfaller formålet, og at minst mulig må benyttes til kostnader ved administrasjon.