I hovedsak benevnes behandlingen ut i fra:

- Hvilken type fagperson som utfører behandlingen.

- Hvilket problem det er søkt behandling for.

- Hvilken behandlingstilnærming fagpersonen velger.

 

I tillegg er det avgjørende hvilken rolle behandleren lar hesten spille og i hvor stor grad hesten får være med på å påvirke behandlingsforløpet.

I hesteassistert psykoterapi skjer behandlingen av klienten i en regulert kontakt og samhandling med hesten. Det er relasjonen til hesten som er det vesentlige, og det psykoterapeutiske arbeidet består i hovedsak å etablere og utforske denne relasjonen på ulike måter. Konkret kan det foregå med både hesten og personen på bakken, enten i stallen, ute med hesten i tau eller ute på en arena der hesten kan være løs. Med et slikt fokus setter vi klientens opplevelse av hesten og dens reaksjoner i sentrum, samtidig som klienten lærer å forholde seg til egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Denne arbeidsformen utelukker ikke at klienten sitter på hesten eller i vogn bak den, men fokuset vil da i større grad ligge på hvordan dette oppleves, mer enn å utvikle ride/kjøreferdigheter.

Hvilke klientgrupper passer hesteassistert psykoterapi for?

Hesteassistert psykoterapi er behandlingsformer som kan tilpasses ulike klientgrupper, og det kan tilbys individuelt og i gruppe til mennesker med blandt annet:

- traumerelaterte plager

- rus og avhengighet

- vansker med selvregulering og selvoppfatning

- plager relatert til angst, depresjon og personlighetsproblemer

I slike behandlinger vil det blandet annet jobbes med:

- sanselig tilstedeværelse og oppmerksomhet

- kroppslig grunning og balanse

- kontakt og nærhet

- grensesetting og selvhevdelse

- følelsesbevissthet; gjenkjenne, tåle og uttrykke følelser

For den som skulle ønske å forsøke en slik behandling for sin psykiske lidelse, er det dessverre få steder å henvende seg. I Norge tilbyr Leknes DPS i Lofoten, Modum Bad i Vikersund, Poliklinikken Stallen ved Oslo Universitetssykehus , Reinsvoll Sykehus ved Sykehuset Innlandet mfl. hesterelatert behandling, og alle behandlingssteder er underlagt spesialisthelsetjenesten med tilhørende henvisningsrutiner. Se gjeldende bestemmelser for det aktuelle sykehus. Det finnes ingen nåværende oversikt over privatpraktiserende terapeuter som tilbyr dette pr i dag. Det anbefales ikke å takke ja til behandling for alvorlig psykisk sykdom hos uautorisert behandler.

Hvem kan tilby hesteassistert psykoterapi?

Det er anbefalt å alltid være to terapeuter der den ene har sin hovedkompetanse som offentlig godkjent behandler (lege, psykolog, spesialsykepleier mm) og den andre har formell eller reell hestekompetanse. For begge personene medfører det et stort behov for høy realkompetanse på både hest og klient, og selvfølgelig særkompetanse på den spesifikke klientgruppen behandlingen retter seg mot.

Hestene man velger for dette arbeidet må like å være sammen med mennesker og ellers leve et sunt og balansert liv med andre hester og med stor mulighet for å hente seg inn etter terapiarbeidet. Opptrening av hestene bør samsvare med øvelsene de settes til og hvilken klientgruppe de skal jobbe med. Hester fra alle raser kan benyttes, men føll og unghester skal ikke gjøre dette arbeidet.

Finnes det utdanningstilbud innen hesteassistert psykoterapi?

Dersom man ønsker å arbeide med hesterelatert psykoterapi, må man først og fremst sørge for at formell kompetanse er i orden enten innen helsefag eller hestefag. Videre kan man bygge på sin kompetanse med ulike former for kurs og utdanning innen hesterelaterte terapiformer. I Norge har vi foreløpig ingen egen utdanning som er godkjent. Hest og helse tilbyr relevante kurs. Se lenker til andre organisasjoner som tilbyr relevante kurs/utdanningsforløp her (EAGALA, HEAL, EPONA mfl).