§ 1 HOVEDMÅLSETTING

1.1 Hovedmålsettingen for Hest og Helse er aktivt å medvirke til optimal kvalitet i bruk av hest i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

1.2 Hest og Helse skal være en landsdekkende organisasjon, og drive kunnskapsoppbygging blant sine medlemmer og være et bindeledd mellom hestesentra, fagpersonell, helsemyndigheter og ulike målgrupper som er engasjert innen området helsemissig bruk av hest.


§ 2 ARBEIDSOPPGAVER

2.1 Fremme forståelse for bruk av hest til helsefremmende formål.

2.2 Kunnskap og utdanning

2.3 Dokumentasjon og formidling av kunnskaper til organisasjonens medlemmer, og til faglige og politiske myndigheter innen de aktuelle sektorer.

2.4 Rådgivning og nettverksbygging.


§ 3 ARBEIDSMÅTER/STRATEGIER

3.1 Spre informasjon og organisere kunnskapsformidling.
- Evaluere kurstilbud og kursbehov i relasjon til organisasjonens formål.
- Ta initiativ til gjennomføring av kurs og utdanningstilbud.
- Være orientert og medvirke til å følge opp norsk helsepolitikk.
- Være orientert om og delta i internasjonalt arbeid som omfatter bruk av hest til helsemessige formål.

3.2 Dokumentasjon.
- Samle og kartlegge eksisterende dokumentasjon og resultatindikasjoner.
- Bidra til å dokumentere den helsemessige betydningen av tilpasset og tilrettelagt bruk av hest.

3.3 Samarbeide med aktuelle organisasjoner/institusjoner innen helsefaglige og hestefaglige områder.
- Etablere og videreutvikle kontakt og samarbeid med henblikk på å avklare målgrupper og arbeidsområder for å unngå unødig overlapping og ressursbruk.
- Etablere samarbeid i prosesser innen utdanning, kurs og formidling av felles interesser.

3.4 Medvirke til kvalitetssikring ved bruk av hest til helsemessige formål.
- Medvirke til kommunikasjon mellom fagområdene helse og hest.
- Medvirke og gi innspill til arbeidet med kvalitetssikring av tilpasset bruk av hest.


§ 4 MEDLEMSKAP

4.1 Hestesentra, klubber, organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og alle andre som vil støtte opp om målsettingen kan bli medlemmer.

4.2 Utmelding skal skje skriftlig.


§ 5 INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte skjer senest 4 uker før møtet holdes. Saksliste, revidert regnskap, budsjett og styrets årsberetning sendes alle medlemmer senest 2 uker før årsmøtet. Påmelding til årsmøtet og saker som medlemmene ønsker blir tatt opp på årsmøtet, må være i sekretariatet innen fastsatt (oppgitt) frist.


§ 6 ÅRSMØTET

Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet, som er hvert år innen utgangen av april måned. Stemmerett har:
- Styret med unntak av sakene årsmelding og regnskap
- 2 representanter fra hver organisasjon, institusjon, klubb
- alle fremmøtte privatmedlemmer som har betalt medlemskontingent for siste år

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør ordstyrers stemme utslaget.


§ 7 ÅRSMØTET SKAL:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.
3. Velge møtedirigent, møtesekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsberetning
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle arbeidsprogram for kommende år
9. Vedta budsjett
10. Foreta valg av:

Styret består av:
- leder
- nestleder
- 3 styremedlemmer
- 2 vararepresentanter

Leder velges hvert år. Styremedlemmene fungerer i 2 år, og er på valg annet hvert år. Dersom det av forskjellige grunner har vært nødvendig å velge flere enn 2 medlemmer til styret et år, skal det etter valget trekkes lodd blant de nye styremedlemmene om hvem som er valgt for 1 og hvem som er valgt for 2 år. Vararepresentanter og styrevalgte komitémedlemmer velges for en valgperiode.

Valgkomite:
- leder
- 2 medlemmer

Revisor:
- Ansettes av årsmøtet for 1 år.

Kontrollkomite:
- Leder
- 2 medlemmer

Leder, nestleder og ledere til de årsmøtevalgte komitéene velges enkeltvis. Alle valg foregår skriftlig der det er mer enn ett forslag. Dersom en kandidat ikke oppnår flertall, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, foretas valget ved loddtrekning. Blanke stemmer teller ikke, og regnes som ikke mottatt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Alle unntak avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt.

Referat fra årsmøtet sendes alle fremmøtte, samt organisasjonens medlemmer som ikke deltok i årsmøtet.


§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst ¼ av de tilsluttede medlemmer forlanger det. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som er foranledningen til innkallingen.


§ 9 STYRET

Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret har møter når formannen bestemmer eller flertallet av styremedlemmene forlanger det. Styret ledes i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.

Styret oppnevner medlemmer til så mange utvalg som styret finner nødvendig. Slike skal ha mandat, instruks, budsjett. Styret velger også medlemmer til de komitéer, råd og utvalg hvor organisasjonen er representert. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer. Styret innkaller til årsmøte og utarbeider årsmelding, regnskap, budsjettforslag og arbeidsprogram for kommende år.


§ 10 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.


§ 11 ØKONOMISKE FORPLIKTELSER

For organisasjonens økonomiske forpliktelser hefter bare egne eiendeler.


§ 12 OPPLØSNING AV HEST OG HELSE

Oppløsning av Hest og Helse kan bare skje på ordinært årsmøte når minst 2/3 av de tilsluttede medlemsgrupper går inn for dette. Årsmøtet vedtar med alminnelig flertall disponering av Hest og Helses midler.