I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til hesten. Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke hestens behov, som basis for aktiviteten.

Følgende punkter vil bli lagt til grunn for tildeling:

 • Ukentlig aktivitetstilbud

 • Friluftsliv står sentralt

 • Tilbudet gis i bynære/tettbygde strøk

 • Målgruppe:
  • Barn/unge

  • Personer med nedsatt funksjonsevne

  • Personer med innvandrerbakgrunn

 • Støtte gis kun til dekning av kostnader relatert til gjennomføring av aktivitetstilbudet

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk tilskudd, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – HEST for folk flest.

Alle som mottar prosjektmidler må rapportere på bruk av midlene innen 15. januar 2023, og vil motta eget rapporteringsskjema innen utgangen av året.

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om støtte innen fristen 15. juni 2022.

Klikk her for å søke midler.