Emilie, Anette og Sandra Borch
Organisasjonskoordinator Anette Isaksen, statsråd Sandra Borch og styreleder Emilie Libowitz.

Totalt 13 interesseorganisasjoner innen hest var invitert til møtet som var initiert av Landbruks- og matdepartementet ved statsråd Borch. Borch innledet møtet med å understreke at hun selv er "hestejente", og hun var svært interessert i å få vite mer om både de utfordringer og ikke minst muligheter som hestenæringen har.
Alle de inviterte organisasjonene fikk 5 minutter til et innlegg som synliggjorde nettopp utfordringer og muligheter for den enkelte organisasjon. Det var naturlig nok litt ulike utfordringer de forskjellige la på bordet, men det var også en del fellestrekk, ikke minst på mulighetssiden. Ministeren oppsummerte møtet med at hun så at det er et stort potensiale i hesten, som hun ønsker å bidra til at får utvikle seg.
Alle som var invitert satte stor pris på initiativet til Sandra Borch, og vi i Hest og Helse er takknemlige for at vi ble invitert.

Hest og helse var representert ved organisasjonskoordinator Anette Isaksen og styreleder Emilie Libowitz.
Emilie representerte også Norsk Bonde- og småbrukarlag med et innlegg som plasserte hesten i landbruket, i bevaring av kulturlandskapet og i klimadebatten.

Sandra Borch 19.3.22  Anette møte 19. mars 22  Emilie møte 19. mars 22

Her er innlegget fra Hest og Helse til ministeren: 

Hest og Helse er kanskje den minste og minst kjente av organisasjonene som er til stede her i dag, men jeg våger å påstå at vi representerer det som ligger til grunn for at vi alle er her – nemlig hva hesten betyr for oss mennesker. Det er jo det som faktisk er grunnlaget for alt hestehold og alle hestesportsgrener.
Churchill sa en gang at "There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man", og jeg kunne gjerne lagt til at det er ganske mye også med innsiden av hesten som gjør noe med oss mennesker.
Vår organisasjon omfatter et bredt spekter av tilbud, fra psykoterapeutisk traumebehandling, ridefysioterapi, via pedagogikk, demensomsorg og rusbehandling, til forebyggende folkehelsearbeid. Alle vi som er her i dag vet hvor mye hesten kan bety for både barn og unge, og voksne som gjennom stallen får frisk luft og fysisk aktivitet, i tillegg til følelsen av mestring og å bety noe for et annet individ.

Status for vår organisasjon er at vi har over 100 virksomheter som medlemmer, både private og offentlige tilbydere av ulike terapitilbud, skoler og organisasjoner. I tillegg har vi omtrent like mange personlige medlemmer. Vi lever i stor grad av støtte fra ditt departement, støtte for organisasjoner som jobber innenfor området LMD dekker. Hesten bidrar som kjent i stor grad til sysselsetting og bosetting i distriktene, og er ofte en tilleggsnæring i landbruket. Vi er svært takknemlige, og ikke minst helt avhengige av den støtten for å drifte organisasjonen.
I tillegg har vi da medlemskontingenter og noe kursinntekter. Et av satsningsområdene er å tilby kurs og kompetansetilførsel for alle som jobber innen vårt fagområde, og vi forsøker å holde prisene på et rimelig nivå.
Kunnskapen om hestens verdi som helsearbeider er gledelig sterkt økende, vi ser en jevn økning av medlemmer, etterspørsel etter kurs, og har stor pågang av medlemmer som ønsker vår bistand til oppstart av prosjekter, søkning av midler og råd om drift. Forskning er også et felt som det er stadig større interesse for på området, og Hest og Helse samarbeider med blant andre NMBU, Universitetene i Oslo og Bergen, og det er prosjekter gjennom stiftelsen svensk-norsk hästforskning som omhandler hesteassistert terapi. Hest og Helse har et stort mål og ønske om å komme i en situasjon der vi kan finansiere i hvert fall et helt årsverk for å møte etterspørselen etter våre tjenester.

Det er sagt at selv om hunden har fått betegnelsen menneskets beste venn er hesten menneskets viktigste venn. Hesten har vært en viktig venn og hjelper for mennesket i årtusener. Hesten har ingen skjult agenda, den stiller lojalt opp, jobber på, den dømmer ikke, og den skiller ikke på sosial bakgrunn, kjønn, religion, legning eller noe annet som kan skape fordommer mellom mennesker.

I dag er vi i Norge ikke avhengig av hesten som arbeidskraft, men kanskje desto mer avhengig av den som avkobling, kilde til fysisk aktivitet, venn og terapeut. Hest og helse er opptatt av at hestevelferden skal stå sterkt, og all den tid vi ber hesten gjøre en jobb for oss, enten det er som fremkomstmiddel, idrettsutøver eller helsearbeider er det vårt ansvar å legge til rette for at hesten har det så godt som den kan, ut fra de behov den har. Dette er et element som vi vektlegger i kursene vi tilbyr. Gjennom kvalitetssikringstiltak for både tilbyderne av helsetilbud og av hestene som bidrar i tilbudene jobber vi aktivt for å etablere en godkjenningsordning basert på kompetansen og fasilitetene hos tilbyderne. Gjennom dette arbeidet er målet at hest i helsearbeid skal bli mer kjent og respektert, og at flere skal kunne nyte godt av slike tjenester.
Hest og helse feiret 50-årsjubileum i 2021, og lanserte ny nettside og ny logo. Vi er stolte av logoen som vi opplever at fanger opp essensen i relasjonen mellom mennesket og hesten, gjenspeilet i farger for natur og omsorg. På bildet bak her ser dere logoen vår og et skjermbilde av forsiden på hestoghelse.no, samt et utvalg sitater som viser at hest og helse ikke er en ny tankegang.

Presentasjon 19.3.22