Generalsekretær Anette Isaksen og nestleder i styret Iris Alm Faleide deltok på møtet.

Fra departementets informasjon om meldingen:
"Helseberedskap handler om samfunnets evne til å verne liv og helse og yte nødvendige helse- og omsorgstjenester under kriser i fred og krig. (...) Vi lever i en verden i rask endring. Utgangspunktet for meldingen er sårbarhetene vi står overfor som samfunn. Disse sårbarhetene kan danne grunnlag for ekstraordinære hendelser, kriser og katastrofer i fredstid og krig. En robust helseberedskap må tilpasses den verden vi lever i og ta utgangspunkt i det utfordringsbildet vi står overfor."

Hest og Helse setter stor pris på å få mulighet til å delta på slike møter, å få fortelle om hvor stor betydning hesten har for mange mennesker og hvor mye hesten kan bidra med i samfunnet. Vi er glade for at departementet anerkjenner det arbeidet Hest og Helse gjør for folkehelsen. Det er viktig for hestenæringens vilkår å synliggjøre at hesten har stor betydning i så mange sammenhenger.

Dette er innlegget Hest og Helse holdt:

Hest og Helse er en landsdekkende frivillig medlemsorganisasjon stiftet i 1971. Hest og Helse har per i dag over 300 medlemmer, og over halvparten er virksomheter som tilbyr helsetjenester til et tusentalls brukere.

Hesten har en rekke biologiske og psykiske egenskaper som gjør den til en svært viktig aktør i både forebyggende og behandlende helsetilbud. Hest og Helses formål er å formidle kunnskap om viktigheten av hest i helsesammenheng og bidra til å bedre fysisk, psykisk og sosial helse i befolkningen.

Hesten har en historisk relevans knyttet til kriseberedskap. De første hestene som ble brukt i helsetjenesten var hester tilknyttet Forsvarets Kløvkompani som var operativt som transportavdeling og forsyningslinje gjennom veiløst terreng under andre verdenskrig.

Med dagens former for krigføring er det heller ikke uten relevans å ha alternativer i situasjoner der infrastruktur rammes, og både matproduksjon, fremkomstmidler og transport blir utfordrende. Å legge til rette for, og bevare kunnskap om hvordan hesten kan være nyttig for Norge må anses som viktig og relevant.

Under pandemien opplevde Hest og Helse at våre medlemmers tilbud dekket et behov som mange andre institusjoner ikke kunne. Hesten kan gi både sosiale og psykiske helsetilbud uten å medføre smittefare. Tilbudene kan opprettholdes utendørs og med avstand mellom mennesker.
Også isolerte mennesker, spesielt eldre, hadde stor glede og nytte av flere av tilbudene under pandemien.

Arbeidet med hest og andre dyr i terapisammenheng har vist svært god effekt i traumebehandling, og bør vurderes som et spesielt krisetiltak for blant annet helsearbeidere under en eventuell krise.
Det foreligger forsking som viser god effekt av hesteassistert behandling for pasienter med posttraumatiske stresslidelser.

Hesten er utbredt i terapiarbeid med psykisk helse, rusavhengighet og personer med funksjonshemninger, og er et viktig bevaringspunkt i helseberedskapsarbeid fremover.

En svensk studie har vist at arbeid med hester utvikler selvsikkerhet, ambisjoner og uavhengighet, og dessuten kommunikasjon, omsorg og samarbeidsevner. Dette er viktige egenskaper for ledelse, beredskap og psykososialt samspill i en krise, men også i hverdagen.

Hesteassisterte tilbud er og blir mer og mer anerkjent internasjonalt. I Norge vokser bevisstheten og kompetansen om fagområdet blant annet gjennom vårt samarbeid med aktører innen spesialisthelsetjenesten, som Oslo Universitetssykehus og Lofotsykehuset, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner som NMBU og fagskolen Innlandet.

Hest og Helse håper at Helsedepartementet anerkjenner viktigheten av hestens rolle i helsesammenheng, spesielt under nasjonale og globale kriser, og oppfordrer til å innlemme dette i arbeidet med stortingsmelding.

Takk.

 

Disse 16 frivillige organisasjonene som jobber med helserelaterte oppgaver deltok på møtet:
Caritas Norge
FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frivillighet Norge
Hest og Helse
HIV Norge
Kreftforeningen
Marinens sanitetsoffisersforening
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norske Kvinners Sanitetsforening
Pårørendealliansen
Redningsselskapet
Rådet for psykisk helse
Stiftelsen DAM
Unge funksjonshemmende

 

Vi takker departementet for initiativet til møtet, og for at vi ble invitert - og gleder oss til å se stortingsmeldingen når den kommer.